Previous   |    Close   |    Next

Plate P5. Horizontal scale bar = 200 μm. Vertical scale bar = 400 μm. 1–3. Osangularia plummerae Brotzen (Sample 320-U1333A-17X-1, 75–77 cm). 4, 5. Abyssamina quadrata Schnitker and Tjalsma; (4) Sample 320-U1333A-20X-1, 75–77 cm, (5) Sample 320-U1333A-18X-4, 75–77 cm. 6. Virgulinopsis navarroanus (Cushman) (Sample 320-U1333A-17X-4, 75–77 cm). 7. Coryphostoma crenulata (Cushman) (Sample 320-U1333B-20X-3, 123–125 cm). 8, 9. Bulimina tuxpamensis Cole; (8) Sample 320-U1333B-19X-1, 123–125 cm, (9) Sample 320-U1331C-17H-3, 78–80 cm. 10, 11. Buliminella beaumonti Cushman and Renz; (10) Sample 320-U1333B-20X-2, 23–25 cm, (11) Sample 320-U1333B-20X-3, 123–125 cm. 12–14. Quadratobuliminella pyramidalis de Klasz; (12) Sample 320-U1333B-20X-3, 123–125 cm, (13) Sample 320-U1331C-17H-3, 78–80 cm, (14) Sample 320-U1333A-20X-2, 25–27 cm. 15. Bulimina jarvisi Cushman and Parker (Sample 320-U1333A-20X-1, 75–77 cm). 16. Nonion havanense Cushman and Bermudez (Sample 320-U1333A-20X-2, 65–67 cm). 17, 18. Globocassidulina globosa Hantken; (17) Sample 320-U1333A-19X-4, 25–27 cm, (18) Sample 320-U1333B-20X-2, 23–25 cm. 19. Aragonia aragonensis (Nuttall) (Sample 320-U1333A-20X-1, 75–77 cm). 20. Heronallenia lingulata (Burrows and Holland) (Sample 320-U1333A-20X-1, 75–77 cm).

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page